Przezroczysta

51 tekstów – auto­rem jest Przez­roczys­ta.

Zaczęłam wie­rzyć. W tę wyjątko­wość, emoc­je to­warzyszące po raz pierwszy.
A później krótka roz­mo­wa, kil­ka zdań... I oka­zało się, że znów dałam się nabrać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 sierpnia 2016, 21:41

* * *

Lus­tro po­cięło twarz na strzępy,
za­tonęły pa­piero­we nadziei okręty,
czte­ry ściany jak klat­ka nicości,
imadło ideal­nej samotności,
kiedyś je­sień za­biła niewinność,
karą za ufną naiwność.
Two­je mar­twe spojrzenie
każe mi odejść w uśpienie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 września 2012, 20:05

* * *

noc ciemna
ta­ka, bez gwiazd
co migocą
prze­raża
- lecz ciągle jest nocą
dzień chmurny
bez słońca
sza­rawy - we mgle
trwa smutno
ale jest dniem
a człowiek
bez serca
czy­niący wciąż źle
jest jeszcze
człowiekiem... czy nie? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 września 2012, 13:14

Ile no­cy przesłucha­nych... Ile no­cy prze­kocha­nych... Przepalo­nych.­..Przemyślan­ych...Przegadanych.. I bu­tel­ka gi­nu... I żarówka zielo­na lub czer­wo­na... Za­miast zwykłej białej... A te­raz są wspom­nienia... Tak piękne wspom­nienia, że na­dal nie chce się za­palać te­go białego... Codzien­ne­go światła.. 

myśl • 6 maja 2012, 22:36

Zde­cydo­wałam się... Zbieram z so­fy Two­je śla­dy. Pat­rzę na miej­sca, w które zaj­rzeć nie chciałeś al­bo nie zdążyłeś. Zbieram z dy­wanu ok­ruchy słów tych pięknych i tych szcze­rych i praw­dzi­wych i wiesz... Jest mi dziw­nie obojętnie, dziw­nie bez żalu,
bez tęskno­ty, bez pre­ten­sji. Może na­wet trochę dob­rze. Czas wyjść, lecz nie za­mykam za sobą drzwi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lutego 2012, 14:21

* * *

Pamiętasz?
Pamiętasz...
Kształty, przestrzenie,
Pragnienia
Tak wy­raźne, realne,
Do­tyka­liśmy ich
Roz­wiały się jak
Dym z papierosów
Czujesz?
Czujesz
Po­zos­tał za­pach po nich
Sty­kały się nasze
Wszechświaty
Tworzyły no­we istnienia
Wierzysz?
Nie wierzysz...
Zniknęły...
Po­zos­tał ból i zniszczenia. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2012, 18:25

-Kocham Cię.
- Ja też Cię kocham...
- Ale co, jeśli miłość nie wystarczy?
 

myśl • 13 stycznia 2012, 19:41

Po­mimo wielu uśmiechów, które roz­da­jemy na le­wo i pra­wo, ser­ce każde­go z nas przeora­ne jest raną tęskno­ty za czymś co ut­ra­ciliśmy na zawsze... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 listopada 2011, 21:28

* * *

Za­pat­rzył się, zamyślił
I przez nieuwagę
Za­wadził skrzydłem o codzienność
Stra­cił równowagę
Po­leciał, spa­dał, mi­jał tych
co w dół nie spoglądali
próbo­wał lot odzys­kać lecz
już skały widział gdzieś w oddali.
I ludzi co cie­szy­li się
Na wi­dok je­go kiedy spadał
Podnieśli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 listopada 2011, 22:05

* * *

Chciałabym kiedyś po­wie­dzieć Ci o tym, co życie w mej księdze zapisało...
Zna­leźć w so­bie dość siły... od­wa­gi... by mówić... by słowa nie bolały...
Chciałabym... zwyczaj­nie... na Twoim ra­mieniu... położyć głowę... i zapomnieć
o smutku... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 lipca 2011, 23:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Przezroczysta

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2016, 23:18wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczęłam wie­rzyć. W tę [...]

3 sierpnia 2016, 23:13Badylek sko­men­to­wał tek­st Zaczęłam wie­rzyć. W tę [...]

3 sierpnia 2016, 23:05wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczęłam wie­rzyć. W tę [...]

3 sierpnia 2016, 22:48Badylek sko­men­to­wał tek­st Zaczęłam wie­rzyć. W tę [...]